பிம்பப் பட்டை

பிம்பம் பட்டையானது நீங்கள் தாளில் ஒரு பிம்பத்தை நுழைக்கும்பொழுது அல்லது தேரும்பொழுது காட்சியளிக்கப்படுகிறது.

Image Filter

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

Icon Filter

Filter

Graphics Mode

Lists view attributes for the selected graphic object. The embedded or linked graphic object in the current file will not be changed, only the view of the object.

Cell Styles

Graphics mode

நிறம்

Opens the Color toolbar so you can edit some properties of the selected object.

Transparency

Specifies the transparency in the graphic object. Values from 0% (fully opaque) to +100% (fully transparent) are possible.

படவுரு

Transparency

நறுக்கு

Allows to crop the display of an inserted picture. Only the display gets cropped, the inserted picture is not changed. A picture must be selected to enable cropping.

இம்ப்ரஸிலும் வரைதலிலும் நீங்கள் படவுறுவைச் சொடுக்கும்போது, உரையாடல்கள் காட்டப்படுவதில்லை. ஆனால், எட்டு நறுக்கும் பிடிகளை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். நறுக்குவதற்கு நீங்கள்உரையாடலைப் பயன்படுத்த விரும்பினால், தேர்ந்த படத்தில் சூழல் பட்டியைத் திறந்து நறுக்கும் படத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்.

படத்தை நறுக்குவதற்கு எட்டு நறுக்கும் கைப்பிடிகளில் ஏதேனும் இழுக்கவும்.

படவுரு

Crop

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

From toolbars:

Icon Anchor

Anchor

முன்புறம் கொணர்க

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

Icon Bring to Front

Bring to Front

பின்புறம் அனுப்பு

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

Icon Send to Back

Send to Back

To Foreground

Moves the selected object in front of text.

Icon To Foreground

To Foreground

To Background

Moves the selected object behind text.

Icon To Background

பின்புலத்திற்கு

Alignment

Modifies the alignment of selected objects.

படவுரு

Alignment

Please support us!