அச்சு முன்னோட்டப் பட்டை

கோப்பு - அச்சு முன்னோட்டம் ஐ நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும்போது அச்சு முன்னோட்டம் பட்டை காட்சியளிக்கப்படுகிறது.

Previous Page

Moves back to the previous page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

படவுரு

Previous Page

Next Page

Moves forward to the next page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

படவுரு

Next Page

Moves to the first page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

படவுரு

Moves to the last page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

படவுரு

பெருக்கம்

நடப்பு ஆவணத்தின் திரைக் காட்சியைப் பெரிதாக்குகிறது. நடப்பு உருவளவு காரணியானது நிலைப்பட்டை இல் காட்சியளிக்கபப்டுகிறது.

படவுரு

பெருக்கம் செய்

சிறிதாக்கம் செய்

நடப்பு ஆவணத்தின் திரைக் காட்சியைக் குறைக்கிறது. நடப்பு உருவளவு காரணியானது நிலைப்பட்டை இல் காட்சியளிக்கப்படுகிறது.

Icon

சிறிதாக்கம் செய்

முழுத் திரை

பட்டிகளையும் கருவிப்பட்டைகளையும் மறைக்கிறது. முழுத் திரை முறையிலிருந்து வெளியேற, முழுத் திரை பொத்தானைச் சொடுக்குக.

வடிவூட்டப் பக்கம்

Opens a dialog where you can define the appearance of all pages in your document.

ஓரங்கள்

பக்கத்தின் ஓரங்களைக் காட்டவோ மறைக்கவோ செய்க. ஓரங்கள் சுட்டெலியினால் இழுக்கப்பட முடியும், மேலும் பக்கப் பாணி உரையாடலிலுள்ள பக்கம் கீற்றையும் அமைக்க முடியும்.

அளத்தல் காரணி

அச்சிட்ட விரிதாளுக்கான பக்க ஒப்பளவை படவில்லை வரையறுக்கிறது. அளத்தல் காரணியானது பக்கப் பாணி உரையாடலின் தாள் கீற்றிலும் அமைக்கப்பட முடியும்.

முன்னோட்டத்தை மூடு

அச்சு முன்னோட்டத்திலிருந்து வெளியேற, முன்னோட்டத்தை மூடு பொத்தானைச் சொடுக்குக.

Please support us!