வரை பொருள் பண்புகள் பட்டை

வரை பொருள் பண்புகள் பட்டையானது, தாளில் நீங்கள் தேரும் பொருள்களுக்கான வடிவூட்டல், சீரமைப்புக் கட்டளைகளைக் கொண்டிருக்கிறது.

வரி

Sets the formatting options for the selected line.

Icon Line

வரி

அம்பு பாணி

Opens the Arrowheads toolbar. Use the symbols shown to define the style for the end of the selected line.

Icon Line Ends

Arrow Style

வரி பாணி

Select the line style that you want to use.

Icon Line Style

வரியின் பாணி

வரி அகலம்

Select the width for the line. You can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.

Icon Line Width

வரியின் அகலம்

வரி நிறம்

Select a color for the line.

Icon Line Color

வரியின் நிறம்

பரப்பு

Sets the fill properties of the selected drawing object.

Icon Area

Area

பின்புல நிறம்

Select the type of fill that you want to apply to the selected drawing object.

Icon Area Style / Filling

பரப்பு பாணி / நிரப்பிய

சுழற்று

Rotates the selected object.

படவுரு

Rotate

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

On Drawing Object Properties bar or Form Design bar, click

Icon Anchor

Anchor

முன்புறம் கொணர்க

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

Icon Bring to Front

Bring to Front

பின்புறம் அனுப்பு

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

Icon Send to Back

Send to Back

To Foreground

Moves the selected object in front of text.

Icon To Foreground

To Foreground

To Background

Moves the selected object behind text.

Icon To Background

பின்புலத்திற்கு

Alignment

Modifies the alignment of selected objects.

படவுரு

Alignment

Please support us!