வடிவூட்டல் பட்டை

வடிவூட்டல் பட்டையானது, கைமுறையாக வடிவூட்டலை செயல்படுத்தலுக்கான அடிப்படை கட்டளைகளை கொண்டுள்ளது.

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

Icon Styles

Styles

எழுத்துருவின் பெயர்

Allows you to select a font name from the list or enter a font name directly.

You can enter several fonts, separated by semicolons. LibreOffice uses each named font in succession if the previous fonts are not available.

படவுரு

Font Name

எழுத்துருவின் அளவு

Allows you to choose between different font sizes from the list, or to enter a size manually.

தடிமன்

Makes the selected text bold. If the cursor is in a word, the entire word is made bold. If the selection or word is already bold, the formatting is removed.

Icon Bold

Bold

சாய்வு

Makes the selected text italic. If the cursor is in a word, the entire word is made italic. If the selection or word is already italic, the formatting is removed.

Icon Italic

Italic

அடிக்கோடு

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

Underline

எழுத்துருவின் நிறம்

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

படவுரு

Font Color

இடது சீரமை

Aligns the contents of the cell to the left.

Icon Align Left

Align Left

நடுவைக் கிடைமட்டமாக சீரமை

Horizontally centers the contents of the cell.

Icon Centered

வலது சீரமை

Aligns the contents of the cell to the right.

Icon Align Right

Align Right

நேர்த்தியாக்கு

Aligns the contents of the cell to the left and to the right cell borders.

Icon Justified

Justified

எண் வடிவூட்டு: நாணயம்

முன்னிருப்பு நாணய வடிவூட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து பயன்படுத்தவும்.

Currency Number Format Icon

எண் வடிவூட்டு: நாணயம்

எண் வடிவூட்டு: விழுக்காடு

தேர்ந்தெடுத்த கலத்தில் விழுக்காடு வடிவூட்டத்தைப் பயன்படுத்தவும்.

Icon

எண் வடிவூட்டு: விழுக்காடு

எண் வடிவூட்டு: முன்னிருப்பு

தேர்ந்தக் கலத்தில் முன்னிருப்பு எண் வடிவூட்டத்தைப் பயன்படுத்தவும்.

Icon Standard Format

எண் வடிவூட்டு: செந்தரம்

எண் வடிவூட்டு: தசம இடத்தைச் சேர்க்கவும்

தேர்ந்தக் கலங்களில் ஒரு தசம இடத்தை எண்களுக்கு முன் சேர்க்கவும்.

Icon Add Decimal Place

எண் வடிவமைப்பு: தசம இடத்தைச் சேர்

எண் வடிவூட்டு: தசம இடத்தை அழிக்கவும்

தேர்ந்தக் கலங்களில் ஒரு தசம இடத்தை எண்களிலிருந்து அழிக்கவும்.

Icon Delete Decimal Place

எண் வடிவமைப்பு: தசம இடத்தை நீக்கு

Decrease Indent

Click the Decrease Indent icon to reduce the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the previous default tab position.

Icon

Decrease Indent

Increase Indent

Click the Increase Indent icon to increase the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the next default tab position.

Icon

Increase Indent

எல்லைகள்

Click the Borders icon to open the Borders toolbar, where you can modify the border of a sheet area or an object.

Icon Borders

Borders

Background Color

Click to open a toolbar where you can click a background color for a paragraph. The color is applied to the background of the current paragraph or the selected paragraphs.

Icon Background color

Background Color

மேல் சீரமை

Aligns the contents of the cell to the upper edge of the cell.

படவுரு

மேலே சீரமை

நடுவைச் செங்குத்தாகச் சீரமை

Vertically centers the contents of the cell.

படவுரு

செங்குத்தாக நடுவைச் சீரமை

கீழ் சீரமை

Aligns the contents of the cell to the lower edge of the cell.

படவுரு

கீழ் சீரமை

எண் வடிவம்: தேதி

தேதி வடிவத்தைதேர்ந்த கலங்களுக்குச் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

எண் வடிவமைப்பு: பன்மடிப்பு

தேர்ந்த கலங்களுக்குப் பன்மடி வடிவமைப்பைச் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

கூடுதல் படவுருக்கள்

CTL ஆதரவு செயல்படுத்தப்பட்டால், இரண்டு கூடுதல் படவுருக்கள் தென்படும்.

இடமிருந்து வலம்

left to right icon

இடதிலிருந்து லலதுக்கு உரை உள்ளிட்டப்படுகிறது.

வலமிருந்து இடது

right to left icon

சிக்கலான உரைத் தளக்கோலத்தில் வடிவூட்டிய உரையானது வலதிலிருந்து இடதுக்கு உள்ளிடப்படுகிறது.

Please support us!