கருவிப்பட்டைகள்

விரிதாள்களில் கிடைக்கப்பெறும் கருவிப்பட்டைகளை இந்தத் துணைப்பட்டி பட்டியலிடுகிறது.இந்த மேலோட்டம் LibreOffice க்கு ஆன முன்னிருப்புக் கருவிப்பட்டை வடிவாக்கத்தை விவரிக்கிறது.

செந்தரப் பட்டை

செந்தரப் பட்டை ஒவ்வொரு LibreOffice செயலிகளிலும் கிடைக்கிறது.

வடிவூட்டல் பட்டை

வடிவூட்டல் பட்டையானது, கைமுறையாக வடிவூட்டலை செயல்படுத்தலுக்கான அடிப்படை கட்டளைகளை கொண்டுள்ளது.

கருவிகள் பட்டை

பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் கட்டளைகளை அணுக கருவிகள் பட்டையைப் பயன்படுத்துக.

வடிவூட்டல் பட்டை

சூத்திரங்களை உள்ளிட இந்தப் பட்டையைப் பயன்படுத்துக.

சித்திரப் பட்டை

வரைதல் பட்டை அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் தொகுத்தல் கருவிப்பட்டைகளைக் கொண்டிருக்கிறது. கூடுதல் கட்டளைகளைக் கொண்டுள்ள படவுருவைக் கருவிப்பட்டையைத் திறக்க அடுத்துவுள்ள அம்பைச் சொடுக்குக.

பிம்பப் பட்டை

பிம்பம் பட்டையானது நீங்கள் தாளில் ஒரு பிம்பத்தை நுழைக்கும்பொழுது அல்லது தேரும்பொழுது காட்சியளிக்கப்படுகிறது.

வரை பொருள் பண்புகள் பட்டை

வரை பொருள் பண்புகள் பட்டையானது, தாளில் நீங்கள் தேரும் பொருள்களுக்கான வடிவூட்டல், சீரமைப்புக் கட்டளைகளைக் கொண்டிருக்கிறது.

உரை வடிவூட்டல் பட்டை

The Text Formatting Bar that is displayed when the cursor is in a text object, such as a text box or a drawing object, contains formatting and alignment commands.

Print Preview Bar

The Print Preview bar is displayed when you choose File - Print Preview.

நிலைப்பட்டை

நிலைப்பட்டை நடப்புத் தாள் பற்றிய தகவலைக் காட்சியளிக்கிறது.

நுழை

நீங்கள் நடப்புத் தாளில் வரைவியல்கள் மற்றும் சிறப்பு வரியுருக்கள் சேர்ப்பதற்கான,நுழை கருவிப்பட்டையைத் திறப்பதற்குப் படவுருவின் அடுத்துள்ள அம்பைச் சொடுக்குக.

பகுப்பாக்கப் பட்டை

பகுப்பாக்கப் பட்டையானது பாதுகாப்பாக ஆவணக் கையாளுதலுக்கு உதவும் கருவிகளைக் கொண்டிருக்கிறது.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View - Toolbars and select Classification

Please support us!