தாள்

இந்தப் பட்டி தாளையும் அதன் தனிமங்களையும் மாற்றியமைப்பதற்கான, நிர்வகிப்பதற்கான கட்டளைகளைக் கொண்டுள்ளது.

நிரைகளை நுழை

Insert rows above or below the active cell.

நிரல்களை நுழை

Inserts columns to the left or to the right of the active cell.

Insert Page Break

This command inserts manual row or column breaks to ensure that your data prints properly. You can insert a horizontal page break above, or a vertical page break to the left of, the active cell.

கலங்களை அழி

தேர்ந்த கலங்களை, நிரல்களை அல்லது நிரைகளை முழுமையாக அழிக்கிறது. அழித்த கலங்களின் கீழ் அல்லது வலது கலங்கள் வெளியை நிரப்பும். தேர்ந்த அழி தேர்வானது சேர்த்துவைக்கப்படுவதோடு உரையாடல் அடுத்ததாக அழைக்கப்படும் போது மீண்டும் ஏற்றப்படுகிறது.

பக்க முறிப்பை அழி

நீங்கள் அழிக்க விரும்பும் பக்க முறிப்பின் வகையைத் தேர்ந்தெடுக.

நிரப்பு

தானாகவே கலங்களை உள்ளடக்கத்தைக்கொண்டு நிரப்புகிறது.

உள்ளடக்கங்களை அழித்தல்

இயக்கத்திலுள்ள கலத்திலிருந்தோ தேர்ந்த கல வீச்சிலிருந்தோ அழிக்கப்படக்கூடிய உள்ளடக்கங்களைக் குறிப்பிடுகிறது. பல தாள்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டால், அனைத்துத் தேர்ந்த தாள்களும் பாதிக்கப்படும்.

தாளை நகர்த்துக அல்லது நகலெடுக

ஆவணத்தில் ஒரு புது இடத்திற்கு அல்லது வேறு ஆவணத்திற்குத் தாளை நகர்த்தவோ நகலெடுக்கவோ செய்கிறது.

தாளைக் காட்டு

Displays sheets that were previously hidden with the Hide Sheets command.

தாளை அழி

Deletes the current sheet or selected sheets.

Sheet Tab Color

Opens a color selector window where you can assign a color to the sheet tab.

தாள் நிகழ்வுகள்

Assigns macros to program events. The assigned macro runs automatically every time the selected event occurs.

Please support us!