தரவு

நடப்புத் தாளிலிள்ள தரவைத் தொகுக்க தரவு பட்டிக் கட்டளைகளைப் பயன்படுத்துக. நீங்கள் வீச்சுகளை வரையறுக்க முடியும், தரவை வரிசைபடுத்தவும் வடிகட்டவும் , முடிவுகளைக் கணக்கிட, தரவைத் திட்டவரையிட, சுழல் அட்டவணையை உருவாக்கவும் முடியும்.

வீச்சை வரையறு

Defines a database range based on the selected cells in your sheet.

வீச்சைத் தேர்

Selects a database range that you defined under Data - Define Range.

வரிசைபடுத்து

Sorts the selected rows according to the conditions that you specify.

வடிகட்டி

Shows commands to filter your data.

உள்கூட்டல்கள்

Calculates subtotals for the columns that you select.

ஏற்புடைமை

Defines what data is valid for a selected cell or cell range.

பன்மடங்கு செயல்பாடுகள்

Applies the same formula to different cells, but with different parameter values.

உரையிலிருந்து நிரலுக்கு

Opens the Text to Columns dialog, where you enter settings to expand the contents of selected cells to multiple cells.

திரட்டு

Combines data from one or more independent cell ranges and calculates a new range using the function that you specify.

குழுவும் திட்டவரையும்

You can create an outline of your data and group rows and columns together so that you can collapse and expand the groups with a single click.

சுழல் அட்டவணை

A pivot table provides a summary of large amounts of data. You can then rearrange the pivot table to view different summaries of the data.

வீச்சைப் புதுப்பி

Updates a data range that was inserted from an external database. The data in the sheet is updated to match the data in the external database.

Please support us!