சாளரம்

ஆவணச் சாளரங்களைக் கையாதலுக்கான, காட்சியளிப்பதற்கான கட்டளைகளைக் கொண்டுள்ளது.

புதிய சாளரம்

Opens a new window that displays the contents of the current window. You can now view different parts of the same document at the same time.

Close Window

Closes the current window. Choose Window - Close Window, or press +F4. In the print preview of LibreOffice Writer and Calc, you can close the current window by clicking the Close Preview button.

ஆவணப் பட்டியல்

Lists the currently open documents. Select the name of a document in the list to switch to that document.

Please support us!