பட்டிகள்

பின்வரும் பட்டியின் கட்டளைகள் விரிதாள்களுக்குரியவை.

Note Icon

The window containing the document you want to work on must be selected in order to use the menu commands. Similarly, you must select an object in the document to use the menu commands associated with the object.


Warning Icon

The menus are context sensitive. This means that those menu items are available that are relevant to the work currently being carried out. If the cursor is located in a text, then all of those menu items are available that are needed to edit the text. If you have selected graphics in a document, then you will see all of the menu items that can be used to edit graphics.


கோப்பு

These commands apply to the current document, create a document, open an existing document, or close the application.

தொகு

இந்தப் பட்டியானது, நடப்பு ஆவணத்தின் உள்ளடக்கங்களைத் தொகுப்பதற்கான கட்டளைகளைக் கொண்டுள்ளது.

பார்வை

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

நுழை

The Insert menu contains commands for inserting new elements, such as images, text boxes, object, media, cell names and much more into the current sheet.

வடிவூட்டு

The Format menu contains commands for formatting selected cells, objects, and cell contents in your document.

தாள்

இந்தப் பட்டி தாளையும் அதன் தனிமங்களையும் மாற்றியமைப்பதற்கான, நிர்வகிப்பதற்கான கட்டளைகளைக் கொண்டுள்ளது.

தரவு

நடப்புத் தாளிலிள்ள தரவைத் தொகுக்க தரவு பட்டிக் கட்டளைகளைப் பயன்படுத்துக. நீங்கள் வீச்சுகளை வரையறுக்க முடியும், தரவை வரிசைபடுத்தவும் வடிகட்டவும் , முடிவுகளைக் கணக்கிட, தரவைத் திட்டவரையிட, சுழல் அட்டவணையை உருவாக்கவும் முடியும்.

கருவிகள்

The Tools menu contains commands to check spelling, to trace sheet references, to find mistakes and to define scenarios.

சாளரம்

ஆவணச் சாளரங்களைக் கையாதலுக்கான, காட்சியளிப்பதற்கான கட்டளைகளைக் கொண்டுள்ளது.

உதவி

நீங்கள் LibreOffice உதவிக் கட்டகத்தைத் தொடக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் உதவிப் பட்டி அனுமதிக்கிறது.

Please support us!