குறுக்கு விசைகள் (LibreOffice கல்க் அணுகுதிறன்)

Refer also to the lists of shortcut keys for LibreOffice Calc and LibreOffice in general.

Note Icon

Some of the shortcut keys may be assigned to your desktop system. Keys that are assigned to the desktop system are not available to LibreOffice. Try to assign different keys either for LibreOffice, in Tools - Customize - Keyboard, or in your desktop system.


Cell Selection Mode

Icon

In a text box that has a button to minimize the dialog, press F2 to enter the cell selection mode. Select any number of cells, then press F2 again to show the dialog.

கலத் தெரிவு முறையில், நீங்கள் கலங்களைத் தேர பொது வலம்வரல் விசைகளைப் பயன்படுத்துக.

திட்டவரையைக் கட்டுப்படுத்துதல்

திட்டவரைஇலுள்ள விசைப்பலகையை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்.

Selecting a Drawing Object or a Graphic

  1. வரைதல் கருவிப்பட்டையைத் திறப்பதற்குப் பார்வை - கருவிப்பட்டைகள் - வரைதல் ஐத் தேர்ந்தெடுக.

  2. Press F6 until the Drawing toolbar is selected.

  3. If the selection tool is active, press +Enter. This selects the first drawing object or graphic in the sheet.

  4. +F6 ஐக் கொண்டு நீங்கள் ஆவணத்திற்கு குவியத்தை அமைக்க முடியும்.

    Now you can use Tab to select the next drawing object or graphic and Shift+Tab to select the previous one.

Please support us!