வடிகட்டியைச் செயல்படுத்து

Filters and advanced filters allow you to work on certain filtered rows (records) of a data range. In the spreadsheets in LibreOffice there are various possibilities for applying filters.

  1. One use for the AutoFilter function is to quickly restrict the display to records with identical entries in a data field.

  2. In the Standard Filter dialog, you can also define ranges which contain the values in particular data fields. You can use the standard filter to connect the conditions with either a logical AND or a logical OR operator.

  3. The Advanced filter allows up to a total of eight filter conditions. With advanced filters you enter the conditions directly into the sheet.

Tip Icon

மீண்டும் அனைத்துக் கலங்களைக் காண்பதற்கான,ஒரு வடிகட்டியை அகற்ற, வடிகட்டி செயல்படுத்தப்பட்ட பரப்பின் உள்ளே சொடுக்கவும், பிறகு தரவு - வடிகட்டி - வடிகட்டிமீட்டமை ஐத் தேர்ந்தெடுக.


Note Icon

When you select multiple rows from an area where a filter was applied, then this selection can include rows that are visible and rows that are hidden by the filter. If you then apply formatting, or delete the selected rows, this action then applies only to the visible rows. The hidden rows are not affected.


Note Icon

This is the opposite to rows that you have hidden manually by the Format - Rows - Hide Rows command. Manually hidden rows are deleted when you delete a selection that contains them.


Please support us!