கல வீச்சுகளை வடிகட்டுதல்

You can use several filters to filter cell ranges in spreadsheets. A standard filter uses the options that you specify to filter the data. An AutoFilter filters data according to a specific value or string. An advanced filter uses filter criteria from specified cells.

ஒரு கல வீச்சுக்குச் செந்தரம் வடிகட்டியைச் செயல்படுத்த

 1. Click in a cell range.

 2. Choose Data - More Filters - Standard Filter.

 3. In the Standard Filter dialog, specify the filter options that you want.

 4. Click OK.

  நீங்கள் குறிப்பிட்ட வடிகட்டி தேர்வுகளுடன் நிகரான பதிவுகள் காட்டப்பட்டுள்ளன.

To Apply an AutoFilter to a Cell Range

 1. கல வீச்சிலோ தரவுத்தள வீசிலோ சொடுக்குக.

  Tip Icon

  If you want to apply multiple AutoFilters to the same sheet, you must first define database ranges, then apply the AutoFilters to the database ranges.


 2. Choose Data - AutoFilter.

  An arrow button is added to the head of each column in the database range.

 3. Click the arrow button in the column that contains the value or string that you want to set as the filter criteria.

 4. வடிகட்டியின் வரன்முறையாக நீங்கள் பயன்படுத்தவிருக்கும் மதிப்பையோ சரத்தையோ தேர்க.

  The records that match the filter criteria that you selected are shown.

To Remove a Filter From a Cell Range

 1. Click in a filtered cell range.

 2. தரவு - வடிகட்டி - வடிப்பியை மீட்டமை ஐத் தேர்ந்தெடுக.

Please support us!