மாற்றங்களிலிருந்து கலங்களைப் பாதுகாத்தல்

In LibreOffice Calc you can protect sheets and the document as a whole. You can choose whether the cells are protected against accidental changes, whether the formulas can be viewed from within Calc, whether the cells are visible or whether the cells can be printed.

Protection can be provided by means of a password, but it does not have to be. If you have assigned a password, protection can only be removed once the correct password has been entered.

Note that the cell protection for cells with the Protected attribute is only effective when you protect the whole sheet. In the default condition, every cell has the Protected attribute. Therefore you must remove the attribute selectively for those cells where the user may make changes. You then protect the whole sheet and save the document.

warning

இந்தப் பாதுகாப்புச் சிறப்பியல்புகள் வெறும் தற்செயலான நடவடிக்கையைத் தடுக்க இயக்கப்படுகின்றன. இந்தச் சிறப்பியல்புகள் எந்தவொரு உத்திரவாத பாதுகாப்பு வழங்குபவை இல்லை. எ.கா, வேறொரு கோப்பு வடிவூட்டத்திற்கு ஏற்றுமதி செய்தலில், ஒரு பயனர் பாதுகாப்புச் சிறப்பியல்புகளைக் கடக்க இயலுகிறது. இங்கு ஒரே ஒரு உத்திரவாத பாதுகாப்பு உள்ளது: ஒரு OpenDocument ஐ சேமிக்கும்பொழுது நீங்கள் செயல்படுத்தும் கடவுச்சொல் ஆகும். ஒரு கடவுச்சொல்லைக் கொண்டு சேமிக்கப்பட்டுள்ள கோப்பை அதே கடவுச்சொல்லை கொண்டுதான் திறக்க முடியும்.


 1. Select the cells that you want to specify the cell protection options for.

 2. Choose Format - Cells and click the Cell Protection tab.

 3. உங்களுக்கு வேண்டிய பாதுகாப்பு தேர்வை தேர்ந்தெடுங்கள். கருவி பட்டியிலிருந்து தாளைப் பாதுகாத்த பின்னரே அனைத்து தேர்வுகளும் செயலாற்றப்படும் - கீழே பார்.

  Uncheck Protected to allow the user to change the currently selected cells.

  Select Protected to prevent changes to the contents and the format of a cell.

  Select Hide formula to hide and to protect formulas from changes.

  Select Hide when printing to hide protected cells in the printed document. The cells are not hidden onscreen.

 4. Click OK.

 5. பாதுகாப்புத் தேர்வுகளைச் செயல்படுத்துக.

  To protect the cells from being changed, viewed or printed according to your settings in the Format - Cells dialog, choose Tools - Protect Sheet.

  To protect the structure of the document, for example the count, names, and order of the sheets, from being changed, choose Tools - Protect Spreadsheet Structure.

 6. (Optional) Enter a password.

  warning

  If you forget your password, you cannot deactivate the protection. If you only want to protect cells from accidental changes, set the sheet protection, but do not enter a password.


 7. Click OK.

Please support us!