மதிப்புகளை நுழைத்தல்

Calc can simplify entering data and values into multiple cells. You can change some settings to conform to your preferences.

கைமுறையாகக் கல வீச்சுகளில் மதிப்புகளை உள்ளிடுவதற்கு

There are two features that assist you when you enter a block of data manually.

புதிய நிரைகளுக்கான பரப்பு துப்பறிவு

In the row below a heading row, you can advance from one cell to the next with the Tab key. After you enter the value into the last cell in the current row, press Enter. Calc positions the cursor below the first cell of the current block.

பரப்பு துப்பறிவு

In row 3, press Tab to advance from cell B3 to C3, D3, and E3. Then press Enter to advance to B4.

பரப்புத் தெரிவு

Use drag-and-drop to select the area where you want to input values. But start dragging from the last cell of the area and release the mouse button when you have selected the first cell. Now you can start to input values. Always press the Tab key to advance to the next cell. You will not leave the selected area.

பரப்புத் தெரிவு

Select the area from E7 to B3. Now B3 is waiting for your input. Press Tab to advance to the next cell within the selected area.

தானியக்கமாகக் கலங்களின் வீச்சுக்கான மதிப்புகளை உள்ளிடுவதற்கு

அருகாமை கலங்கள் அடிப்படையிலான தரவில் தானியக்க நிரப்புதல் ஐக் காண்க.

Please support us!