தேர்ந்த கல வீச்சுக்குத் தானியக்க வடிவூட்டலைச் செயல்படுத்துதல்

தானியக்கவடிவூட்டுச் சிறப்பியல்பைப் பயன்படுத்தி ஒரு தாளுக்கான அல்லது தேர்ந்த கல வீச்சுக்கான வடிவூட்டை விரைவில் செயல்படுத்தலாம்.

ஓரு தாளிலோ தேர்ந்த கலவீச்சிலோ தானியக்கவடிவூட்டைச் செயல்படுத்துவதற்கு

 1. நீங்கள் வடிவூட்ட விரும்பும் கலங்கள், நிரல், நிரை ஆகியவற்றின் தலைப்பகுதிகள் உட்பட, தேர்க.

 2. Choose Format - AutoFormat Styles.

 3. Select which properties to include in an AutoFormat.

 4. OK ஐச் சொடுக்குக.

  தேர்ந்த கலங்களின் வீச்சில் வடிவூட்டு செயல்படுத்தப்படுகிறது.

Note Icon

கல உள்ளடக்கங்களின் நிறத்தில் எந்தவொரு மாற்றத்தையும் நீங்கள் காணவில்லையென்றால், பார்வை - மதிப்பை முன்னிலைப்படுத்துதல் ஐத் தேர்ந்தெடுக.


To Define an AutoFormat for Spreadsheets or Ranges

You can define a new AutoFormat that is available to all spreadsheets and ranges.

 1. Format a sheet or range.

 2. Choose Edit - Select All or select the formatted range.

 3. Choose Format - AutoFormat Styles.

 4. சேர் ஐச் சொடுக்குக.

 5. தானிவடிவூட்டத்தைச் சேர் உரையாடலின் பெயர் பெட்டியில், வடிவூட்டத்திற்கான பெயரை உள்ளிடுக.

 6. OK ஐச் சொடுக்குக.

Please support us!