கலங்களை நுழை

நுழை கலங்கள் கருவிப்பட்டையைத் திறக்க படவுருவை அடுத்துள்ள அம்பைச் சொடுக்குக, இங்கு நீங்கள் கலங்கள், நிரைகள், நிரல்கள் ஆகியவற்றை நடப்புத் தாளில் நுழைக்கலாம்.

கருவிகள் பட்டைப் படவுரு:

படவுரு

கலங்களை நுழை

நீங்கள் பின்வரும் படவுருக்களைத் தேர்வு செய்ய முடியும்:

கீழே கலங்களை நுழை

கலங்கள் நுழைக்கப்படும்போது தேர்ந்த வீச்சின் உள்ளடக்கத்தைக் கீழுக்கு நகர்த்துகிறது.

 படவுரு

கீழே கலங்களை நுழை

வலதில் கலங்களை நுழை

கலங்கள் நுழைக்கப்படும்போது தேர்ந்த வீச்சின் உள்ளடக்கத்தை வலப்புறம் நகர்த்துகிறது.

படவுரு

வலத்தில் கலங்களை நுழை

நிரைகள்

ஒரு முழு நிரையை நுழைக்கிறது. நிரையின் இடம் தாளிலுள்ள தேர்வைப் பொறுத்து அமைகிறது.

படவுரு

நிரைகளை நுழை

நிரல்கள்

Inserts an entire column. The number of columns to be inserted is determined by the selected number of columns.

படவுரு

நிரல்களை நுழை

Please support us!