நுழை

நீங்கள் நடப்புத் தாளில் வரைவியல்கள் மற்றும் சிறப்பு வரியுருக்கள் சேர்ப்பதற்கான,நுழை கருவிப்பட்டையைத் திறப்பதற்குப் படவுருவின் அடுத்துள்ள அம்பைச் சொடுக்குக.

கருவிகள் பட்டைப் படவுரு:

படவுரு

நுழை

நீங்கள் பின்வரும் படவுருக்களைத் தேர்ந்தெடுக்க முடியும்:

மிதக்கும் சட்டகம்

Inserts a floating frame into the current document. Floating frames are used in HTML documents to display the contents of another file.

Icon Floating frame

மிதக்கும் சட்டகம்

சிறப்பு வரியுரு

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Icon Special character

சிறப்பு வரியுரு

கோப்பிலிருந்து

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Icon Media

Media / Audio or Video

சூத்திரம்

Formula Object

Inserts a formula into the current document.

Icon Insert Formula Object

Insert Formula Object

விளக்கப்படம்

Icon Chart

விளக்கப்படம்

OLE பொருள்

Insert OLE Object

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

OLE பொருள்

Please support us!