நுழை

நீங்கள் நடப்புத் தாளில் வரைவியல்கள் மற்றும் சிறப்பு வரியுருக்கள் சேர்ப்பதற்கான,நுழை கருவிப்பட்டையைத் திறப்பதற்குப் படவுருவின் அடுத்துள்ள அம்பைச் சொடுக்குக.

கருவிகள் பட்டைப் படவுரு:

படவுரு

நுழை

நீங்கள் பின்வரும் படவுருக்களைத் தேர்ந்தெடுக்க முடியும்:

மிதக்கும் சட்டகம்

Inserts a floating frame into the current document. Floating frames are used in HTML documents to display the contents of another file.

Icon Floating frame

மிதக்கும் சட்டகம்

சிறப்பு வரியுரு

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Icon Special character

சிறப்பு வரியுரு

கோப்பிலிருந்து

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

ஒலிதம் அல்லது காணொளி

சூத்திரம்

Inserts a formula into the current document.

Icon Formula

சூத்திரம்

விளக்கப்படம்

Icon Chart

விளக்கப்படம்

OLE பொருள்

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

OLE பொருள்

Please support us!