ஆவணத்தினுளுள்ள நிலை

நடப்புத் தாளின் எண்ணையும் விரிதாளிலுள்ள மொத்த தாள்களின் எண்ணிக்கையையும் காட்சியளிக்கிறது.

Please support us!