தோற்றக்கருத் தெரிவு

ஒரு வடிவூட்டல் பாணியை தேர்ந்த கலங்களுக்குப் பயன்படுத்துகிறது. எழுத்துரு, எல்லை, மற்றும் பின்புல நிறம் போன்றவை பாணியினுள் அடங்கும்.

இக்கட்டளையை அணுக...

From the menu bar:

Choose Format - Spreadsheet Themes.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Spreadsheet Themes.

From toolbars:

Icon Themes

Choose Themes


நீங்கள் செயல்படுத்தவிரும்பும் வடிவூட்டல் தோற்றக்கருவைச் சொடுக்குக, பிறகு சரி ஐச் சொடுக்குக.

Selecting Themes for Sheets

Please support us!