ஏற்றுக்கொள்

உள்ளடக்கங்களின் உள்ளீட்டு வரி ஐ ஏற்கிறது. பிறகு நடப்புக் கலத்தினுள் உள்ளடக்கங்களை நுழைக்கிறது.

படவுரு

ஏற்றுக்கொள்

Please support us!