பெட்டியைப் பெயரிடுக

நடப்புக் கலத்திற்கான மேற்கோள், தேர்ந்த கலங்களின் வீச்சு, அல்லது பரப்பின் பெயர் ஆகியவற்றைக் காட்சியளிக்கிறது. நீங்கள் கலங்களின் வீச்சையும் தேர்வதோடு பிறகு அந்த வீச்சுகான பெயரை பெயர்ப்பெட்டியில் தட்டச்சிடலாம்.

சேர்க்கைப் பெட்டித் தாள் பரப்பு

பெயர் பெட்டி

To jump to a particular cell, or to select a cell range, type the cell reference, or cell range reference in this box, for example, F1, or A1:C4. You can also enter full name of a sheet; the tooltip then changes to "Go To Sheet", and pressing Enter switches to that sheet.

Please support us!