எண் வடிவூட்டு: தசம இடத்தை அழிக்கவும்

தேர்ந்தக் கலங்களில் ஒரு தசம இடத்தை எண்களிலிருந்து அழிக்கவும்.

Icon Delete Decimal Place

எண் வடிவமைப்பு: தசம இடத்தை நீக்கு

Please support us!