தரவு

Input Range: The reference of the range of the data to analyze.

Results to: The reference of the top left cell of the range where the results will be displayed.

மூலம் குழுவாக்கப்பட்டது

Select whether the input data has columns or rows layout.

Example

The following data will be used as example

A

B

C

1

கணிதம்

இயற்பியல்

உயிரியல்

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Example

பின்வரும் அட்டவணையானது இரண்டு நேர தொடர்களைக் கொண்டுள்ளது, ஒன்று நேரம் t=0 உத்வேக செயலாற்றியைப் பிரதிநிதிக்கிறது, மற்றொன்று time t=2 உத்வேக செயலாற்றியைப் பிரதிநிதிக்கிறது.

A

B

1

1

0

2

0

0

3

0

1

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12

0

0

13

0

0


Example

பின்வரும் அட்டவணையானது இரண்டு தரவுத் தொகுதிகளைக் சொண்டுள்ளது.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Example

The following table has samples of a physical phenomenon taken in 1 second interval.

A

B

1

Time

Measurement

2

1

2.7

3

2

4.0

4

3

4.4

5

4

7.1

6

5

4.9

7

6

3.6

8

7

4.0

9

8

0.6

10

9

1.0

11

10

4.3


Please support us!