குழுவை நீக்கு

Ungroups the selection. In a nested group, the last rows or columns that were added are removed from the group.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Data - Group and Outline - Ungroup.

+F12

கருவிகள் பட்டையில், சொடுக்குக

Icon

குழுநீக்கம்


Deactivate for

நிரை

Removes selected rows from a group.

நிரல்

Removes selected columns from a group.

Please support us!