வடிகட்டியை மீட்டமை

Removes the filter from the selected cell range. To enable this command, click inside the cell area where the filter was applied.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Data - More Filters - Reset Filter.

On Table Data bar, click Reset Filter/Sort.

படவுரு

வடிகட்டியை மீட்டமை/வரிசைபடுத்து


Please support us!