அனைத்துச் சுவடுகளையும் அகற்று

Removes all tracer arrows from the spreadsheet.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Tools - Detective - Remove All Traces.


Please support us!