நிரைகளை நுழை

Insert rows above or below the active cell. The number of rows inserted corresponds to the number of rows selected. If no row is selected, one row is inserted. The existing rows are moved downward.

Rows Above

இயக்கத்திலுள்ள கலம்மேல் ஒரு புதிய கலத்தை நுழைக்கிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Sheet - Insert Rows - Rows Above.


கீழ் நிரைகள்

Inserts a new row below the active cell.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Sheet - Insert Rows - Rows Below.


Please support us!