நிரல் முறிப்பு

Inserts a column break (vertical page break) to the left of the active cell.

கைமுறை நிரல் முறிப்பு கருநீல செங்குத்துக் கோட்டினால் காட்டப்படுகிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Sheet - Insert Page Break - Column Break.


Please support us!