பக்க முறிப்புப் பார்வை

விரிதாளில், தாளின் முறிவை அச்சடிக்கும் எல்லைக்கு கொண்டு காட்டு.தேர்ந்தெடுபார்வை-இயல்பானஇந்த முறையை நிறுத்தவும்.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose View - Page Break.


Printing Sheet Details

Defining Number of Pages for Printing

The context menu of the page break preview contains functions for editing page breaks, including the following options:

Delete Page Breaks

நடப்புத் தாளிலுள்ள எல்லா கைமுறை முறிப்புகளையும் அழிக்கும்.

அச்சு வீச்சைச் சேர்

தேர்ந்த கலங்களை அச்சு வீச்சுக்குச் சேர்க்கிறது.

Please support us!