மதிப்பை முன்னிலைப்படுத்துதல்

வகை அடிப்படையில், வெவ்வேறு நிறங்களில் கல உள்ளடக்கங்களைக் காட்சியளிக்கிறது.

முன்னிலைப்படுத்துதலை அகற்றுவதற்கு, இந்தப் பட்டியின் உள்ளீட்டை குறிநீக்கம் செய்க.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose View - Value Highlighting.


By default:

Text cells are formatted in black, formulas in green, number cells in blue, and protected cells are shown with light grey background, no matter how their display is formatted.

These colors can be customized in - LibreOffice - Application Colors.

Warning Icon

If this function is active, colors that you define in the document will not be displayed. When you deactivate the function, the user-defined colors are displayed again.


Please support us!