நிரல் முறிப்பு

இயக்கத்திலுள்ள கலத்தின் இடதிலுள்ள கைமுறை நிரல் முறிப்பை அகற்றுகிறது.

Position the cursor in the cell to the right of the column break indicated by a vertical line and choose Sheet - Delete Page Break - Column Break. The manual column break is removed.

இக்கட்டளையை அணுக...

From the menu bar:

Choose Sheet - Delete Page Break - Column Break.

From the tabbed interface:

On the Layout menu of the Layout tab, choose Column Break.


Please support us!