நிரை முறிப்பு

இயக்கத்திலுள்ள கலத்தின் மேலே உள்ள கைமுறை நிரை முறிப்பை அகற்றுகிறது.

Position the cursor in a cell directly below the row break indicated by a horizontal line and choose Sheet - Delete Page Break - Row Break. The manual row break is removed.

இக்கட்டளையை அணுக...

From the menu bar:

Choose Sheet - Delete Page Break - Row Break.

From the tabbed interface:

On the Layout menu of the Layout tab, choose Row Break.


Please support us!