மேல்

கீழுள்ள பெரும்பாலான கலங்களின் உள்ளடக்கங்களைக் கொண்ட குறைந்தது இரண்டு நிரைகளின் தேர்ந்த வீச்சினை நிரப்புகிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Sheet - Fill Cells - Up.


ஒரு தேர்ந்த வீச்சு ஒரு நிரலை மட்டும் கொண்டிருந்தால், மிக கீழேயுள்ள கலத்தின் உள்ளடக்கம் தேர்ந்த கலங்களில் நகலெடுக்கப்படுகிறது. சில நிரல்கள் தேரப்படுவதால்,மிக கீழேயுள்ள கலங்களின் உள்ளடக்கங்கள் மேலே தேர்ந்தவையில் நகலெடுக்கப்டுகிறது.

Please support us!