நிரப்பு

தானாகவே கலங்களை உள்ளடக்கத்தைக்கொண்டு நிரப்புகிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Sheet - Fill Cells.


Note Icon

LibreOffice கல்க் சூழல் பட்டிகள், கலங்களை நிரப்புவதற்கான கூடுதல் தேர்வுகள் ஐக் கொண்டுள்ளன.


கீழ்

வீச்சின் உயர் கலத்தின் உள்ளடக்கங்களுடைய குறைந்தது இரண்டு நிரைகளின் தேர்ந்த வீச்சை நிரப்புகிறது.

வலது

>வீச்சின் மிக இடதிலுள்ள கலத்தின் உள்ளடக்கங்களுடைய குறைந்தது இரண்டு நிரைகளின் தேர்ந்த வீச்சை நிரப்புகிறது.

மேல்

கீழுள்ள பெரும்பாலான கலங்களின் உள்ளடக்கங்களைக் கொண்ட குறைந்தது இரண்டு நிரைகளின் தேர்ந்த வீச்சினை நிரப்புகிறது.

இடது

மிக வலதிலுள்ள கலத்தின் உள்ளடக்கங்களைக்கொண்ட குறைந்தது இரண்டு நிரல்களின் தேர்ந்த வீச்சினை நிரப்புகிறது.

தாள்

தாள்களையோ மற்ற தேர்ந்த தாள்களிலுள்ள அதே கலங்களில் சில தாள்களை மாற்றுவதற்கோ தேர்வுகளைக் குறிப்பிடுகிறது.

தொடர்கள்

Automatically generate series with the options in this dialog. Determine direction, increment, time unit and series type.

சூழல் பட்டிகளைப் பயன்படுத்தி கலங்களை நிரப்புதல்:

Please support us!