தலைப்பகுதிகள் & அடிப்பகுதிகள்

தலைப்பகுதிகளையும் அடிப்பகுதிகளையும் வரையறுக்கவும் வடிவூட்டவும் உங்களை அனுமதிக்கிறது.

The Headers/Footers dialog contains the tabs for defining headers and footers. There will be separate tabs for the left and right page headers and footers if the Same content left/right option was not marked in the Page Style dialog.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Insert - Headers and Footers.


தலைப்பகுதி/அடிப்பகுதி

பக்க பாணிக்கான தலைப்பகுதியையோ அடிப்பகுதியையோ வரையறுக்கவோ வடிவூட்டவோ செய்கிறது.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!