அச்சிடு முன்னோட்டம்

அச்சிட்ட பக்கத்தின் ஒரு முன்னோட்டத்தைக் காட்டும் அல்லது மூடும்.

இக்கட்டளையை அணுக...

From the menu bar:

Menu File - Print Preview.

From the tabbed interface:

Choose File - Print Preview

From the keyboard:

+ Shift + O

From toolbars:

Icon Print preview

அச்சு முன்னோட்டம்


ஆவணத்தின் பக்கங்களை உருட்டவோ ஆவணத்தை அச்சிடவோ அச்சிடு முன்னோட்டப் பட்டை இலுள்ள படவுருக்களைப் பயன்படுத்துக.

நீங்கள் அழுத்தலாம் +மேல் பக்கம் +பக்கம் கீழே செல்ல கீழ் பக்க விசைகளை அழுத்தலாம்.

Note Icon

அச்சு முன்னோட்டோத்தில் இருக்கையில் உங்கள் ஆவணத்தை உங்களால் திருத்த முடியாது.


Please support us!