பட்டியை நுழை

Choose Sheet - Insert Cells.

Choose View - Toolbars and select the Insert Cells toolbar:

படவுரு

கலங்களை நுழை

 படவுரு

கீழே கலங்களை நுழை

படவுரு

வலத்தில் கலங்களை நுழை

படவுரு

நிரைகளை நுழை

படவுரு

நிரல்களை நுழை

Choose Sheet - Insert Sheet from File.

Choose Insert - Function.

+F2

On the Formula bar, click

Icon

செயலாற்றி வழிகாட்டி

நுழை - செயலாற்றி-பகுப்புதரவுத்தளம்

Insert - Function - Category Date & Time

நுழை - செயலாற்றி-பகுப்புநிதி

நுழை - செயலாற்றி - பகுப்பு தகவல்

Insert - Function - Category Logical

நுழை - செயலாற்றி - பகுப்பு கணிதரீதியான

நுழை - செயலாற்றி - பகுப்புஅணி

நுழை - செயலாற்றி -பகுப்புபுள்ளியல்

நுழை - செயலாற்றி-பகுப்புஉரை

நுழை - செயலாற்றி - பகுப்புவிரிதாள்

நுழை - செயலாற்றி - பகுப்புகூடுதல் இணைப்பு

நுழை - செயலாற்றி-பகுப்பு கூடுதல் இணைப்பு ஐத் தேர்ந்தெடுக

Choose Insert - Named Range or Expression.

Choose Sheet - External Links.

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Define.

+F3

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Insert.

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Create.

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Labels.

Please support us!