பெருமம்

Choose the macro that you want to execute when the selected graphic, frame, or OLE object is selected. Depending on the object that is selected, the function is either found on the Macro tab of the Object dialog, or in the Assign Macro dialog.

Event

தேர்ந்த பொருளுடன் நடப்பில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பெருமங்களுக்குத் தொடர்புடைய நிகழ்வுகளைப் பட்டியலிடுகிறது.

The following table describes the macros and the events that can by linked to objects in your document:

Event

Event trigger

OLE object

Graphics

சட்டகம்

AutoText

ImageMap area

Hyperlink

Click object

Object is selected.

Mouse over object

Mouse moves over the object.

Trigger Hyperlink

Hyperlink assigned to the object is clicked.

Mouse leaves object

Mouse moves off of the object.

Graphics load successful

Graphics are loaded successfully.

Graphics load terminated

Loading of graphics is stopped by the user (for example, when downloading the page).

Graphics load faulty

Graphics not successfully loaded, for example, if a graphic was not found.

Input of alpha characters

Text is entered from the keyboard.

Input of non-alpha characters

Nonprinting characters are entered from the keyboard, for example, tabs and line breaks.

Resize frame

Frame is resized with the mouse.

Move frame

Frame is moved with the mouse.

Before inserting AutoText

Before a text block is inserted.

After inserting AutoText

After a text block is inserted.


Macros

Choose the macro that you want to execute when the selected event occurs.

Frames allow you to link events to a function, so that the function can determine if it processes the event or LibreOffice Writer.

Category

திறந்த LibreOffice ஆவணங்களையும் செயலிகளையும் பட்டியலிடுகிறது. நீங்கள் பெருமங்களைச் சேமிக்க விரும்பும் இடத்தின் பெயரைச் சொடுக்குக.

Macro name

கிடைக்கபெறும் பெருமஙகளைப் பட்டியலிடுகிறது. தேர்ந்த பொருளுக்கு நீங்கள் ஒதுக்கவிரும்பும் பெருமத்தைச் சொடுக்குக.

Assign

Assigns the selected macro to the specified event. The assigned macro's entries are set after the event.

Remove

Removes the macro that is assigned to the selected item.

Macro selection

Select the macro that you want to assign.

Please support us!