ஒற்றை படி

பெருமத்தை இயக்கி அடுத்த கட்டளைக்குப் பின் நிறுத்தவும்.

கவனிகட்டளையுடன் இணைந்த வகையில் பிழைகளைச் சரிசெய்வதற்காக நீங்கள் இந்த கட்டளையைப் பயன்படுத்த முடியும்.

படவுரு

ஒற்றைப் படி

Please support us!