திரட்டு

அடிப்படை பெருமத்தைத் திரட்டுகிறது. நீங்கள் மாற்றங்கள் செய்தவுடன், அல்லது பெருமங்கள் ஒற்றை செயல்முறை வழிமுறைகளைப் யன்படுத்துகிறது என்றால், நீங்கள் அப்பெருமங்களைத் திரட்டிட வேண்டும்.

Icon Compile

திரட்டுக

Please support us!