நூலகங்களையும் நிரல்கூறுகளையும் ஒழுங்கமைத்தல்

Basic Libraries Containers

LibreOffice Basic libraries can be stored in 3 different containers:

To access macros stored in libraries of Application Macros or My Macros from another container, including the document container, use the GlobalScope specifier.

நூலகங்களை ஒழுங்கமைத்தல்

ஒரு புதிய நூலகத்தை உருவாக்குதல்

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. Click the Libraries tab.

 3. Select to where you want to attach the library in the Location list. If you select Application Macros & Dialogs, the library will belong to the LibreOffice application and will be available for all documents. If you select a document the library will be attached to this document and only available from there.

 4. புதிய ஐச் சொடுக்குவதோடு புதிய நூலகத்தை உருவாக்க ஒரு பெயரை நுழைக்கவும்.

ஒரு நூலகத்தை இறக்குமதி செய்க

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. Click the Libraries tab.

 3. Select to where you want to import the library in the Location list. If you select Application Macros & Dialogs, the library will belong to the LibreOffice application and will be available for all documents. If you select a document the library will be imported to this document and only available from there.

 4. இறக்குமதி...ஐச் சொடுக்குவதோடு இறக்குமதி செய்ய ஒரு புற நூலகத்தை தேர்க.

 5. நூலகங்களை இறக்குமதி செய் உரையாடலில் இறக்குமதி செய்யப்பட வேண்டிய அனைத்து நூலகங்களையும் தேர்க. தேர்ந்த கோப்பில் அடங்கியுள்ள அனைத்து நூலகங்களையும் உரையாடல் காட்சியளிக்கிறது.

 6. If you want to insert the library as a reference only check the Insert as reference (read-only) box. Read-only libraries are fully functional but cannot be modified in the Basic IDE.

 7. Check the Replace existing libraries box if you want existing libraries of the same name to be overwritten.

 8. Click OK to import the library.

ஒரு நூலகத்தை ஏற்றுமதி செய்

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. நூலகங்கள் கீற்றைச் சொடுக்கு

 3. In the Location list you specify where your library is stored. Select the library that you want to export. Note that you cannot export the Standard library.

 4. Click Export...

 5. Choose whether you want to export the library as an extension or as a BASIC library.

 6. சரி ஐச் சொடுக்குக.

 7. உங்கள் நூலகம் ஏற்றுமதி செய்யப்படவேண்டிய இடத்தில் நீங்கள் தேர்க.

 8. நூலகத்தை ஏற்றுமதி செய்ய சேமி ஐச் சொடுக்குக.

ஒரு நூலகத்தை அழித்தல்

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. நூலகங்கள் கீற்றைச் சொடுக்குக.

 3. பட்டியலிலிருந்து அழிக்கப்படவேண்டிய நூலகத்தைத் தேர்க.

 4. Click Delete.

நிரல்கூறுகளையும் உரையாடல்களையும் ஒழுங்கமைத்தல்

ஒரு புதிய நிரல்கூற்றையோ உரையாடலையோ உருவாக்குதல்

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. Click the Modules tab or the Dialogs tab.

 3. Select the library where the module will be inserted and click New.

 4. Enter a name for the module or the dialog and click OK.

ஒரு நிரல்கூற்றையோ உரையாடலையோ மறுபெயரிடுதல்

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. Click the module to be renamed twice, with a pause between the clicks. Enter the new name.

  In the Basic IDE, right-click the name of the module or dialog in the tabs at the bottom of the screen, choose Rename and type in the new name.

 3. Press Enter to confirm your changes.

ஒரு நிரல்கூறையோ உரையாடலையோ அழித்தல்

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. Click the Modules tab or the Dialogs tab.

 3. Select the module or dialog to be deleted from the list. Double-click an entry to reveal sub-entries, if required.

 4. Click Delete.

warning

Deleting a module permanently deletes all existing procedures and functions in that module.


Organizing Projects among Documents or Templates

Moving or copying modules between documents, templates and the application.

 1. Open all documents or templates among which you want to move or copy the modules or dialogs.

 2. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 3. To move a module or dialog to another document, click the corresponding object in the list and drag it to the desired position. A horizontal line indicates the target position of the current object while dragging. Hold the key while dragging to copy the object instead of moving it.

Please support us!