"நூலகங்கள், நிரல்கூறுகள் மற்றும் உரையாடல்கள்"

பின்வருவன LibreOffice Basic இலுள்ள நூலகங்கள், நிரல்கூறுகள், உரையாடல்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படை பயன்பாட்டை விவரிக்கிறது.

LibreOffice Basic provides tools to help you structuring your projects. It supports various "units" which enable you to group individual SUBS and FUNCTIONS in a Basic project.

நூலகங்கள்

Libraries serve as a tool for organizing modules, and can either be attached to a document or a template. When the document or a template is saved, all modules contained in the library are automatically saved as well.

ஒரு நூலகம் 16,000 க்கும் மேற்பட்ட நிரல்கூறுகளைக் கொண்டிருக்கும்.

நிரல்கூறுகள்

A module contains SUBS and FUNCTIONS along with variable declarations. The length of the program that can be saved in a module is limited to 64 kB. If more space is required you can divide a LibreOffice Basic project among several modules, and then save them in a single library.

உரையாடல் நிரல்கூறுகள்

Dialog modules contain dialog definitions, including the dialog box properties, the properties of each dialog element and the events assigned. Since a dialog module can only contain a single dialog, they are often referred to as "dialogs".

Please support us!