பொருள் வரிசைப்பட்டியலைப் பயன்படுத்தல்

LibreOffice இல் நீங்கள் உருவாக்கிய அனைத்து நிரல்கூறுகள் உரையாடல்கள் ஆகியவற்றின் ஒரு மேலோட்டத்தைப் பொருள் வரிசைப்பட்டியல் அளிக்கிறது.

பொருள் வரிசைப்பட்டியலைக் காட்சியளிக்க பெருமக் கருவிப்பட்டையிலுள்ள பொருள் வரிசைப்பட்டியல் படவுரு படவுரு ஐச் சொடுக்குக.

The dialog shows a list of all existing objects in a hierarchical representation. Double-clicking a list entry opens its subordinate objects.

To display a certain module in the Editor or to position the cursor in a selected SUB or FUNCTION, double click on the corresponding entry.

Please support us!