பெருமம்

Opens the Macro dialog, where you can create, edit, organize, and run LibreOffice Basic macros.

பெருமப் பெயர்

தேர்ந்த பெருமத்தின் பெயரைக் காட்டுகிறது. பெருமத்தின் பெயரை உருவாக்க அல்லது மாற்ற, இங்கே ஒரு பெயரை உள்ளிடவும்.

பெருமத்திலிருந்து / பெருமத்தில் சேமி

உங்களின் பெருமங்களைத் திறக்கவும் சேமிக்கவும் கூடிய நூலகங்களையும் நிரல்கூறுகளையும் பட்டியலிடுகிறது.ஒரு குறிப்பிட்ட ஆவணத்தோடு ஒரு பெருமத்தைச் சேமிக்க, ஒரு ஆவணத்தைத் திறந்து, பிறகு இந்த உரையாடலைத் திறக்கவும்.

இயக்கு/சேமி

Runs or saves the current macro.

ஒப்படை

நீங்கள் தேர்ந்த பெருமத்தை ஒரு பட்டிக் கட்டளைக்கு, ஒரு கருவிப்பட்டைக்கு, அல்லது ஒரு நிகழ்வுக்கு ஒப்படைக்கக்கூடிய தனிப்பயனாக்கு உரையாடலைத் திறக்கிறது.

தொகு

LibreOffice அடிப்படை தொகுப்பியைத் தொடக்குவதோடு தேர்ந்த பெருமத்தைத் தொகுப்பதற்காக திறக்கிறது.

புதிய/அழி

ஒரு புதுப் பெருமத்தை உருவாக்குகிறது அல்லது தேர்ந்த பெருமத்தை அழிக்கிறது.

ஒரு புதுப் பெருமத்தை உருவாக்க, பெருமத்திலிருந்து பட்டியலில் "செந்தரம்" நிரல்கூற்றைத் தேர்க, பிறகு புதிய ஐச் சொடுக்குக.

பெருமத்தை அழிக்க, அதனைத் தேர்ந்து, பிறகு அழி ஐச் சொடுக்குக.

ஒழுங்கமைவாளர்

பெரும ஒழுங்கமைவாளர் உரையாடலைத் திறக்கிறது, இதில் நீங்கள் ஏற்கனவே உள்ள பெரும நிரல்கூறுகள், உரையாடல்கள், நூலகங்கள் ஆகியவற்றை சேர்க்க, தொகுக்க மற்றும் அழிக்கலாம்.

நிரல்கூறு/உரையாடல்

ஏற்கனவே உள்ள பெருமங்களையும் உரையாடல்களையும் பட்டியலிடுகிறது.

நீங்கள் ஒரு நிரல்கூறையோ உரையாடலையோ நூலகங்களிக்கிடையே இழுத்துப் போடலாம்.

ஒரு உரையாடலையோ நிரல்கூற்றையோ நகலெடுக்க, விசையை நீங்கள் இழுத்து போடும்பொழுது அழுத்திருக்கவும்.

தொகு

தேர்ந்த பெருமத்தையோ உரையாடலையோ தொகுப்பதற்காகத் திறக்கிறது .

புதிய

ஒரு புதிய நிரல்கூற்றை உருவாக்குகிறது.

ஒரு புதிய உரையாடலை உருவாக்குகிறது .

நூலகங்களின் கீற்று பக்கம்

நீங்கள் பெரும நூலகங்களை நிர்வகிக்க.

இடம்

நீங்கள் ஒழுங்கமைக்கவிருக்கும் பெரும நூலகங்கள் கொண்ட இடத்தைத் தேர்க.

நூலகம்

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடத்தில் பெரும நூலகங்களைப் பட்டியலிடுகிறது.

தொகு

LibreOffice அடிப்படை தொகுப்பியைத் திறக்கிறது. இதன் மூலம் நீங்கள் தேர்ந்த நூலகத்தை மாற்றியமைக்க முடிகிறது.

கடவுச்சொல்

தேர்ந்த நூலகற்கான கடவுச்சொல் ஐ ஒப்படைக்கவோ தொகுக்கவே செய்கிறது. "செந்தரம்" நூலகங்கள் கடவுச்சொல்லைக் கொண்டிருக்க முடியாது.

புதிய

ஒரு புதிய நூலகத்தை உருவாக்குகிறது.

பெயர்

புதிய நிரல்கூறு, உரையாடல், நூலகம் ஆகியவற்றிற்கான பெயர்களை உள்ளிடுக.

இணை

Locate that LibreOffice Basic library that you want to add to the current list, and then click Open.

Please support us!