Form

Contains commands for activate form design mode, enable/disable control wizards and insert form controls in your document.

Design Mode

Enable or disable form design mode.

Control Wizards

Enable or disable control wizards.

Etikettfält

Icon Label Field

Skapar ett fält som visar text. De här etiketterna visar bara fördefinierad text. Det går inte att skriva i de här fälten.

Textfält

Icon Text Box

Skapar en textruta. Textrutor är fält som användaren kan mata in text i. I ett formulär används textrutor för att visa eller mata in data i.

Kryssruta

Icon Check Box

Skapar en kryssruta. Med kryssrutor kan du aktivera eller deaktivera en funktion i ett formulär.

Alternativfält

Icon Option Button

Creates an option button. Option buttons enable the user to choose one of several options. Option buttons with the same functionality are given the same name (Name property). Normally, they are given a group box.

Listruta

Icon List Box

Creates a list box. A list box lets users select an entry from a list. If the form is linked to a database and the database connection is active, the List Box Wizard will automatically appear after the list box is inserted in the document. This wizard helps you create the list box.

Kombinationsfält

Icon Combo Box

Skapar ett kombinationsfält. Ett kombinationsfält är en enradig listruta som användaren väljer ett alternativ i. Du kan skrivskydda kombinationsfältet så att användare inte kan ange andra poster än de som finns i listan. Om formuläret är bundet till en databas och databasförbindelsen är aktiv visas guiden för kombinationsfält automatiskt efter att du infogat kombinationsfältet i dokumentet.

Kommandoknapp

Icon Push Button

Skapar en kommandoknapp. Den här funktionen kan användas om du vill köra ett kommando för en definierad händelse, t.ex. en musklickning.

Du kan koppla text och grafik till de här knapparna.

Grafisk kommandoknapp

Icon image button

Skapar en knapp som visas som en bild. Bortsett från grafiken har en bildknapp samma egenskaper som en vanlig knapp.

Formaterat fält

Icon Formatted Field

Skapar ett formaterat fält. Ett formaterat fält är en textruta i vilken du kan definiera hur indata och utdata formateras och vilka begränsningsvärden som gäller.

Ett formaterat fält har särskilda kontrollfältsegenskaper (Format - Kontrollfält).

More fields

Date, time, numerical, currency and pattern form fields.

Grupperingsram

Icon Group Box

Creates a frame to visually group several controls. Group boxes allow you to group option buttons in a frame.

If you insert a group frame into the document, the Group Element Wizard starts, which allows you to easily create an option group.

Note: When you drag a group box over already existing controls and then want to select a control, you have to first open the context menu of the group box and choose Arrange - Send to Back. Then select the control while pressing .

note

Group boxes are used only for a visual effect. A functional grouping of option fields can be made through the name definition: under the Name properties of all option fields, enter the same name in order to group them.


Grafiskt kontrollfält

Icon Image Control

Skapar ett grafiskt kontrollfält. Det kan bara användas för att lägga till bilder från en databas. När du dubbelklickar på ett grafiskt kontrollfält i formulärdokumentet öppnas dialogrutan Infoga grafik som du använder för att infoga bilden. Det finns också en snabbmeny (dock inte i designläge) med kommandon för att infoga och ta bort bilden.

Bilder från en databas kan visas i ett formulär och nya bilder kan infogas i databasen så länge som bildkontrollen inte är skrivskyddad. Kontrollen måste hänvisa till ett databasfält för typen bild. Ange därför datafältet i egenskapsfönstret på fliken Data.

Filurval

Icon File Selection

Skapar en knapp som möjliggör filurval.

Tabellkontrollfält

Icon Table Control

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

Specialinformation om tabellkontrollfält.

Navigationslist

Icon Navigation bar

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

Kontrollfältegenskaper

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Formuläregenskaper

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Formulär-Navigator

Öppnar fönstret Formulärnavigator. I fönstret Formulärnavigator visas alla formulär och underformulär i det aktuella dokumentet tillsammans med respektive kontroller.

Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Öppna i redigeringsläge

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Automatic Control Focus

Enable or disable Automatic Control Focus

Stötta oss!