Formel

Opens a submenu, from which you can insert a formula into the cell of a table. Place the cursor in a cell in the table or at the position in the document where you want the result to appear. Click the Formula icon and choose the desired formula from the submenu.

Formeln visas på inmatningsraden. Om du vill ange ett cellområde i en tabell markerar du cellerna med musen. De motsvarande cellreferenserna visas också på inmatningsraden. Ange övriga parametrar om det behövs och klicka på Överta för att bekräfta inmatningen. Du kan också skriva in formeln direkt om du känner till syntaxen för formeln. Det måste du till exempel göra i dialogrutorna Infoga fältkommando och Redigera fältkommando.

Så här använder du det här kommandot...

Go to Table - Edit Formula.

In the Table toolbar, press the Insert or Edit Formula icon.

In a text document, press F2.

Formula icon in Table toolbar

Formel


Formelelementens tabeller

De fyra räknesätten

Operation

Name

Example

Addition

+

Beräknar summan.

Exempel: <A1> + 8

Subtraktion

-

Calculates the difference.

Exempel: 10 - <B5>

Multiplikation

MUL eller *

Beräknar produkten.

Example: 7 MUL 9 displays 63

Division

DIV eller /

Calculates the quotient.

Example: 100 DIV 15 displays 6.67


Grundfunktioner på undermenyn

Function

Name

Example

Summa

SUM

Calculates the sum of the selected cells.

Exempel: SUM <A2:C2> visar summan av värdena i cellerna från A2 till C2

Avrunda

ROUND

Rounds a number to the specified decimal places.

Exempel: 15,678 ROUND 2 visar 15,68

Procent

PHD

Calculates a percentage.

Exempel: 10 + 15 PHD visar 10.15

Kvadratrot

SQRT

Calculates the square root.

Example: SQRT 25 displays 5

Upphöja

POW

Calculates the power of a number.

Example: 2 POW 8 displays 256


Operatorer

You can insert various operators in your formula. Choose from the following functions:

Operator

Name

Example

Listavgränsare

|

Separates the elements in a list.

Exempel på hur en lista används:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

Lika med

EQ eller ==

Checks if selected values are equal. If they are unequal, the result is zero, otherwise 1 (true) appears.

Example: <A1> EQ 2 displays 1, if the content of A1 equals 2

Inte lika med

NEQ eller !=

Tests for inequality between selected values.

Example: <A1> NEQ 2 displays 0 (wrong), if the content of A1 equals 2

Mindre än eller lika med

LEQ

Tests for values less than or equal to a specified value.

Example: <A1> LEQ 2 displays 1 (true), if the content of A1 is less than or equal to 2

Större än eller lika med

GEQ

Tests for values greater than or equal to a specified value.

Example: <A1> GEQ 2 displays 1 (true), if the content of A1 is greater than or equal to 2

Mindre än

L

Tests for values less than a specified value.

Example: <A1> L 2 displays 1 (true), if the content of A1 is less than 2

Större än

G

Tests for values greater than a specified value.

Example: <A1> G 2 displays 1 (true), if the content of A1 is greater than 2

Logiskt Eller

OR

Tests for values matching the Boolean OR.

Exempel: 0 OR 0 visar 0 (falskt), allt annat visar 1 (sant)

Logiskt Exklusivt Eller

XOR

Tests for values matching the Boolean exclusive OR.

Exempel: 1 XOR 0 visar 1 (sant)

Logiskt Och

AND

Tests for values matching the Boolean AND.

Exempel: 1 AND 2 visar 1 (sant)

Logiskt Inte

NOT

Tests for values matching the Boolean NOT.

Exempel: NOT 1 (sant) visar 0 (falskt)


Statistiska funktioner

You can choose from the following statistical functions:

Function

Name

Example

Medelvärde

MEAN

Calculates the arithmetic mean of the values in an area or a list.

Exempel: MEAN 10|30|20 visar 20,00

Minimum

MIN

Calculates the minimum value in an area or a list.

Exempel: MIN 10|30|20 visar 10,00

Maximum

MAX

Calculates the maximum value in an area or a list.

Example: MAX 10|30|20 displays 30

Product

PRODUCT

Calculates the product of the selected cells.

Example: PRODUCT <A2:C2> displays the product of the values in cells A2 to C2

Count

COUNT

Counts the number of non empty cells.

Example: COUNT <A2:C2> displays the number of non empty cells in A2 to C2


Functions

You can choose from the following functions:

Function

Name

Example

sinus

SIN

Calculates the sine in radians.

Example: SIN (PI/2) displays 1

cosinus

COS

Calculates the cosine in radians.

Example: COS 1 displays 0.54

tangens

TAN

Calculates the tangent in radians.

Exempel: TAN <A1>

arcussinus

ASIN

Calculates the arc sine in radians.

Exempel: ASIN 1

arcuscosinus

ACOS

Calculates the arc cosine in radians.

Exempel: ACOS 1

arcustangens

ATAN

Calculates the arc tangent in radians.

Exempel: ARCTAN 1

Absolute value

ABS

Returns the absolute value of the number.

Example: ABS -34 returns 34

Sign

SIGN

Returns the algebraic sign of the number.

Example: SIGN -23 returns -1


Variabler för dokumentegenskaper

De följande egenskaperna för ett dokument finns även under Arkiv - Egenskaper - Statistik.

Name

Description

CHAR

Antal tecken i dokumentet

WORD

Antal ord i dokumentet

PARA

Antal stycken i dokumentet

GRAPH

Antal grafikobjekt i dokumentet

TABLES

Antal tabeller i dokumentet

OLE

Antal OLE-objekt i dokumentet

PAGE

Totalt antal sidor i dokumentet


Andra definierade värden

Description

Name

Value

PI

PI

3.1415...

Eulers tal

E

2.71828...

Sant

TRUE

inte lika med 0

Falskt

FALSE

0


Stötta oss!