Villkor

Här kan du definiera villkoren för villkorliga formatmallar.

Så här använder du det här kommandot...

Right-click a paragraph with style Body Text. Choose Paragraph - Edit Style - Condition tab.

Choose View - Styles (). Right-click any paragraph style. Choose New - Condition tab.


En villkorlig mall är en styckeformatmall som påverkar texten olika beroende på sammanhanget. När du definierar en ny mall kan du ange om den ska vara "villkorlig". Du kan inte ändra denna egenskap i efterhand. Däremot kan du ändra själva villkoren.

När du tilldelar styckeegenskaperna i villkorliga mallar i LibreOffice händer följande (termer i fetstil motsvarar namnen på fälten i dialogrutan). Om det stycke som har formaterats med en villkorlig mall står i ett sammanhang som är kopplat till en använd mall, används den styckeformatmall som hör till sammanhanget. Om ingen mall har kopplats till sammanhanget, gäller de attribut som är definierade i den villkorliga mallen. Följande exempel förtydligar det här sambandet:

  1. Open a blank text document and write a short business letter with a header (Format - Page Style - Header).

  2. Define a new Paragraph Style by choosing New in the Styles window, and selecting all the paragraph properties that you want for your business letter in the Paragraph Style dialog. Name this style "Business letter".

  3. Gå sedan till fliken Villkor och markera fältet som villkorlig mall. På det sättet definierar Du den nya styckeformatmallen som villkorlig mall.

  4. Välj posten Sidhuvud under Sammanhang, och välj den mall som ska gälla för sidhuvudena i affärsbrevet, t ex den fördefinierade styckeformatmallen "Sidhuvud" i listrutan Styckeformatmallar. (Naturligtvis kan Du här välja en mall som Du själv har definierat.)

  5. När du dubbelklickar på den valda posten i listrutan Styckeformatmallar eller väljer Tilldela så används styckeformatmallen i det nya sammanhanget.

  6. Stäng nu dialogrutan för styckeformatmallar med OK och formatera alla stycken i affärsbrevet inklusive sidhuvudet med den nya, villkorliga styckeformatmallen "Affärsbrev". (När Du klickar i sidhuvudet kan Du i förekommande fall behöva ta fram alla mallar eller användarmallar i Stylist för att kunna använda den nya mallen "Affärsbrev".)

Du ser nu att texten i sidhuvudet har de attribut som har definierats i styckeformatmallen "Sidhuvud" (om det var den Du använde), medan alla andra delar av dokumentet har de attribut som Du definierade i den (villkorliga) styckeformatmallen "Affärsbrev".

tip

The Body Text style was created as a conditional style. Therefore, any styles you derive from it can be used as conditional styles.


När Du exporterar till ett annat format (RTF, HTML osv) skrivs den styckeformatmall som har tilldelats sammanhanget.

som villkorlig mall

Markera den här rutan för att definiera en ny formatmall som villkorlig mall.

Sammanhang

Here you can see the LibreOffice predefined contexts, including outline levels 1 to 10, list levels 1 to 10, table header, table contents, section, border, footnote, header and footer.

Applied Styles

Här visas en lista över alla styckeformatmallar som har tilldelats ett visst sammanhang.

Paragraph Styles

I listrutan finns en lista över alla styckeformatmallar som kan användas till en kontext.

Mallgrupper

These are the style groups that you can display in the Styles window.

Namn

Betydelse

Automatiskt

Visar de mallar som passar i det aktuella sammanhanget.

Alla formatmallar

Visar alla mallar av den aktuella malltypen.

Använda formatmallar

Visar formatmallarna (i den markerade kategorin) som används i det aktuella dokumentet.

Användardefinierade formatmallar

Visar de användardefinierade mallarna av den aktuella malltypen.

Teckenformatmallar

Visar formatmallar för text.

Document Structure

Displays formatting styles for structuring documents.

Lista över formatmallar

Displays formatting styles for ordered or unordered lists.

Förteckningsformatmallar

Visar formatmallar för sakregister och innehållsförteckningar.

Special Styles

Visar formatmallar för rubriker, sidfot, sidhuvud, slutnoter, tabeller och bildtexter.

HTML-formatmallar

Visar mallar för HTML dokument.

Villkorliga formatmallar

Visar de mallar för vilkas användning du har definierat villkor.

Hierarkiskt

Visar formatmallarna i den markerade kategorin i en hierarkisk lista. Om du vill visa formaten på en undernivå klickar du på plustecknet (+) intill undernivåns namn.


Ta bort

Klicka här för att ta bort aktuell kontext som tilldelats den valda formatmallen.

Tilldela

Click Apply to apply the selected Paragraph Style to the defined context.

Återställ

Återställer ändringarna som gjorts i fliken till hur det var när dialogrutan öppnades.

Stötta oss!