Tabell

Anger alternativ för storlek, placering, avstånd och justering av den markerade tabellen.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Table - Properties - Table tab.


Egenskaper

Namn

Ange ett internt namn på tabellen. Du kan använda namnet för att snabbt hitta tabellen med Navigator.

Bredd

Ange tabellens bredd. Den här kryssrutan är bara tillgänglig om du har avmarkerat kryssrutan Automatiskt under Justering.

Relativ

Visar tabellens bredd som en procentandel av sidbredden.

Justering

Ange justeringsalternativ för den markerade tabellen.

Automatiskt

Utvidgar tabellen vågrätt till vänster och höger sidmarginaler. Det här är den rekommenderade inställningen för tabeller i HTML dokument.

Vänster

Justerar tabellens vänstra kant mot vänster sidmarginal.

Från vänster

Justerar tabellens vänsterkant till det indrag du anger i rutan Till vänster under Avstånd.

Höger

Justerar tabellens högra kant mot höger sidmarginal.

Centrerat

Centrerar tabellen horisontellt på sidan.

Manuellt

Justerar tabellen horisontellt baserat på de värden du anger i rutorna Till vänster och Till höger under Avstånd. LibreOffice beräknar tabellens bredd automatiskt. Markera det här alternativet om du vill ange individuella kolumnbredder.

Avstånd

Vänster

Ange hur stort utrymme som ska lämnas mellan vänster sidmarginal och tabellens kant. Det här alternativet är inte tillgängligt om alternativet Automatiskt eller Vänster är markerad under Justering.

Höger

Ange hur stort utrymme som ska lämnas mellan höger sidmarginal och tabellens kant. Det här alternativet är inte tillgängligt om alternativet Automatiskt eller Höger är markerad under Justering.

Uppe

Ange hur mycket utrymme som ska lämnas mellan tabellens överkant och texten ovanför tabellen.

Nere

Ange hur mycket utrymme som ska lämnas mellan tabellens nederkant och texten under tabellen.

Symbolen Tips

To insert a paragraph before a table at the beginning of a document, header or footer, place the cursor before any content in the first cell, and then press +Enter.


Egenskaper

Skrivriktning

Ange den textriktning som ska gälla i ett stycke med complex textlayout (CTL). Den här funktionen är endast tillgänglig om stödet för komplex textlayout är aktivt.

Stötta oss!