Makro

Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert/Format - Image - Properties - Macro tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Macro tab.

Choose Tools - AutoText - AutoText (button) - Macro.

Choose Tools - ImageMap - open context menu Macro.

Choose Format - Character - Hyperlink tab - Events button.


Händelse

Lists the events that can trigger a macro. Only the events that are relevant to the selected object are listed.

I tabellen nedan finns de objekt och händelser som kan utlösa ett makro

Händelse

Händelseutlösare

OLE-objekt

Image

Ram

AutoText

Bildkarteområde

Hyperlänk

Klicka på objekt

objektet markeras

Mus över objekt

muspekaren rör sig över objektet

Utför hyperlänk

hyperlänken som hör till ett objekt klickas

Mus lämnar objekt

muspekaren rör sig bort från objektet

Image loaded successfully

image is loaded successfully

Image loading terminated

loading of the image is terminated by the user (for example, when downloading)

Could not load image

image is not successfully loaded

Inmatning av alfatecken

text matas in

Inmatning av icke-alfatecken

kontrolltecken (t.ex. tabbar och radbrytningar) matas in

Ändra ramstorlek

ramen ändrar storlek

Flytta ram

ramen flyttas

Innan AutoText infogas

innan AutoText infogas

När AutoText har infogats

efter AutoText infogas


Symbolen Info

Mer information om händelser som är kopplade till kontroller i formulär finns i avsnitten Kontrollegenskaper och Formuläregenskaper.


Assigned Action

Specify the macro that executes when the selected event occurs.

Med ramar kan du länka vissa händelser till en funktion som kontrollerar om händelsen ska hanteras av LibreOffice Writer eller av funktionen. Mer information finns i hjälpen till LibreOffice Basic.

Macro From

Lists the LibreOffice program and any open LibreOffice document. Within this list, select the location where you want to pick the macro from.

Existing Macros

Lists the available macros. Select the macro that you want to assign to the selected event, and then click Assign.

Tilldela

Assigns the selected macro to the selected event.

Ta bort

Removes the macro assignment from the selected entry.

Stötta oss!