Position and Size

Specifies the size and the position of the selected image, frame, or OLE object on a page.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Format - Image - Properties - Position and Size tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Position and Size tab.

Choose View - Styles - Frame Styles - open context menu New/Edit Style - Type tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Position and Size tab.

Från kontextmenyn:

Choose Properties - Position and Size tab.

Från gränssnittet med flikar:

On the Image menu of the Image tab, choose Properties - Position and Size tab.

On the Object menu of the Object tab, choose Properties - Position and Size tab.

Från tangentbordet:

F4, then Position and Size tab.

Från statuslisten:

Click on the Selected Object Size area, Position and Size tab.


Storlek

Bredd

Enter the width that you want for the selected object.

Relativ

Beräknar det markerade objektets bredd som en procentandel av bredden på sidans textområde.

Relativ breddrelation

Bestämmer vad 100% bredd innebär: antingen textytan (exklusive marginaler) eller hela sidan (inklusive marginaler).

Höjd

Enter the height that you want for the selected object.

Relativ

Beräknar det markerade objektets höjd som en procentandel av höjden på sidans textområde.

Relativ höjdrelation

Bestämmer vad 100% höjd innebär: antingen textytan (exklusive marginaler) eller hela sidan (inklusive marginaler).

Anpassa proportionellt

Maintains the height and width ratio when you change the width or the height setting.

Originalstorlek

Återställer storleksinställningarna för det markerade objektet till ursprungsvärdena.

note

Alternativet är inte tillgängligt för ramar.


Automatiskt

Justerar höjden eller bredden på ramen automatiskt så den anpassas efter raminnehållet. Du kan om du vill ange en minsta bredd eller höjd för ramen.

note

Alternativet Automatisk är bara tillgängligt när du markerar en ram.


Förankring

Specify the anchoring options for the selected object or frame. The anchor options are not available when you open the dialog from the Styles window.

Vid sidan

Anchors the selection to the current page.

Vid stycke

Anchors the selection to the current paragraph.

Vid tecken

Anchors the selection to a character. This is the default for images.

Som tecken

Anchors the selection as character. The height of the current line is resized to match the height of the selection.

Position

Ange platsen för det markerade objektet på den aktuella sidan.

Horisontellt

Select the horizontal alignment option for the object. The selection specifies the position of the object relative to the region or reference line selected in the to dropdown list. This option is not available if anchor as character is selected.

med

Enter the amount of space to leave between the left edge of the selected object and the reference point that you select in the To box. This option is only available if you select "From Left" in the Horizontal box.

till

Select the region or reference line for the selected horizontal alignment option. The following options are available:

Be aware that the set of options available depend on the Anchor settings. Therefore, not all options listed above may be shown due to the current Anchor choice.

tip

You can see the result of the alignments options that you select in the Preview box.


spegelvänt på jämna sidor

Reverses the current horizontal alignment settings on even pages.

tip

You can also use the Image flip options to adjust the layout of objects on even and odd pages.


Vertikalt

Select the vertical alignment option for the object. The selection specifies the position of the object relative to the region or reference line selected in the to dropdown list.

tip

You can see the result of the alignments options that you select in the Preview box.


med

Enter the amount of space to leave from the top edge of the object to the region or reference line selected in the to dropdown list. This option is active only when the following combinations of Vertical and Anchor are selected. For these combinations, you can specify the amount of space to leave from:

Vertical

with Anchor

From top

Top edge of selected region.
Positive values move the object down, negative values up.

To page, To paragraph, To character or To frame

From bottom

Selected reference line.
Positive values move the object up, negative values down.

To character or As character


till

Select the region or reference line for the vertical alignment. The object can be positioned in relation to the following regions or reference lines:

Be aware that the set of options available depend on the Anchor settings. Therefore, not all options listed above may be shown due to the current Anchor choice.

note

Om du förankrar ett objekt vid en ram med fast höjd, är alla justeringsalternativ utom "Nederst" och "Centrerat" nedtonade.


Keep inside text boundaries

Keeps the selected object within the layout boundaries of the text that the object is anchored to. To place the selected object anywhere in your document, do not select this option.

By default, the Keep inside text boundaries option is selected when you open a document that was created in a version of Writer older than OpenOffice.org 2.0. However, this option is not selected when you create a document or when you open a document in Microsoft Word format (*.doc).

Allow frame to split across pages

Allows the frame to continue on a next page when the content of the frame doesn't fit the current page anymore. Content around the frame will be wrapped on the last page.

By default, the Allow frame to split across pages option is disabled when you create a Text Frame in Writer. However, this option is selected when you open a document in Microsoft Word formats, containing floating tables.

Förhandsgranskningsfält

Visar förhandsgranskning av det aktuella urvalet.

Den gröna rektangeln representerar det markerade objektet och den röda rektangeln representerar referenspunkten för justeringen. Om du förankrar objektet som tecken, ändras referensrektangeln till en röd linje.

Stötta oss!